Regulamin serwisu hotele-warszawa.eu

Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego hotele-warszawa.eu. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.

Definicje

Administrator - właściciel serwisu hotele-warszawa.eu - spółka działająca pod firmą Wirtualny Turysta S.C. z siedzibą w Rudnie. Serwis - strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa przysługują Wirtualny Turysta S.C.  i które dostępne są pod adresem hotele-warszawa.eu

Moderator - osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników;

Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystającą z jego funkcjonalności;

Ośrodek - hotel, hostel, restauracja, pensjonat, apartament, kwatera prywatna lub inny obiekt noclegowy lub wypoczynkowy prezentowany w Serwisie;

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;

Głos - ocena w skali od 1 do 5, wystawiona określonemu Ośrodkowi poprzez Użytkownika.

Zasady ogólne korzystania z Serwisu:

 1. Użytkownik może:
  a. oddawać Głosy na poszczególne Obiekty oraz wyrażać o nich opinie zgodnie z własnymi odczuciami po skorzystaniu z usług Ośrodka;
  b. korzystać z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu;
 2. Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiałów, w szczególności fotografii. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.
 3. Administrator, w tym działający w jego imieniu Moderator, może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w jakikolwiek sposób niespełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.
 4. Użytkownik może oddawać Głosy w skali od 1 do 5 jedynie na  Ośrodki, co do których może wyrazić opinię na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług konkretnego Ośrodka.
 5. Zabrania się wpływania na średnią Ośrodka poprzez nagminne oddawanie negatywnych Głosów. Zabrania się oddawania Głosów przez Użytkowników, co do których może zachodzić podejrzenie o nierzetelność oceny, w szczególności związanych z Ośrodkami ocenianymi lub konkurencyjnymi.
 6. Użytkownik może dodać tylko jeden Głos na każdy z Ośrodków.
 7. Opinie naruszające postanowienia Regulaminu mogą być usuwane lub moderowane bez uprzedzenia Użytkownika poprzez usunięcie fragmentów naruszających postanowienia Regulaminu.

Informacje o Ośrodkach i zapytania o możliwość rezerwacji

 1. Właścicielem wszystkich mechanizmów służących do składania zapytania o możliwość rezerwacji za pośrednictwem Serwisu jest spółka Wirtualny Turysta S.C z siedzibą Rudno 270, 32-067.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone w Serwisie, w szczególności dotyczące Ośrodków. Informacje dotyczące Ośrodków pochodzą w znacznej mierze od osób reprezentujących te Ośrodki oraz ze źródeł powszechnie dostępnych. Administrator weryfikuje informacje budzące szczególne wątpliwości, jednakże nie jest do tego zobowiązany i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 3. Umieszczone w Serwisie informacje o Ośrodkach, jak również dotyczące ich Głosy w żaden sposób nie prezentują opinii Administratora.
 4. Cenniki i inne informacje dotyczące warunków handlowych oferowanych przez Ośrodki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Wybrane Ośrodków umieszczone w Serwisie mogą zawierać opcję „wyślij zapytanie o nocleg”.
 6. Użytkownik, korzystając z formularza, wprowadza wskazane w formularzu szczegóły zamierzonej rezerwacji.
 7. Administrator dokonuje w Ośrodku sprawdzenia możliwości dokonania rezerwacji na warunkach wskazanych w formularzu wypełnionym przez Użytkownika i informuje o tym Użytkownika.
 8. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na dokonanie rezerwacji, Administrator przekazuje dane kontaktowe Ośrodka i dalsza korespondencja nie następuje za pośrednictwem Administratora.
 9. Za potwierdzenie rezerwacji, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Ośrodki w Serwsie odpowiedzialność ponosi Ośrodek.
 10. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli czynności Administratora przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 11. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres email:  info@wirtualnyturysta.com lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Klienta i czynności dokonywane przez niego w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 12. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 13. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 14. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 15. Reklamacje dotyczące usług noclegowych powinny być bezpośrednio kierowane do Ośrodka, który zobowiązany był do ich świadczenia.
 16. Zgodnie z przepisem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (UoPK), konsument, który zawarł umowę na odległość, co do zasady może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 UoPK. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do UoPK. Zgodnie jednakże z przepisem art. 38 pkt. 12 UoPK, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W związku z powyższym, w odniesieniu do Usług w zakresie wyżej wskazanym, o oznaczonym okresie świadczenia, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia.
 17. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 18. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1.  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Baza danych

 1. Wyłączne prawo do bazy danych obiektów noclegowych oraz innych baz danych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługuje Administratorowi. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr. 128 z 2001 roku poz. 1402 z późn. zm.) oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr. 90 z 2006 roku poz. 631 z późn. zm.). Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do normalnego korzystania z bazy danych na użytek własny oraz pobierania nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości.
 2. Dane osobowe umieszczane w Serwisie są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są wyłącznie w celu wstępnego sprawdzenia możliwości dokonania rezerwacji noclegu i są przekazywane Ośrodkowi w celu identyfikacji Użytkownika zainteresowanego ofertą Ośrodka.
 4. W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane będą dane osobowe Klientów jest Administrator.

Postanowienia dodatkowe

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.
 2. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 5. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Moderatora pod adres e-mail info@wirtualnyturysta.com lub pocztą tradycyjną na adres Wirtualny Turysta, Rudno 270, 32-067

Regulamin

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu

 

Powrót do strony głównej